Cases van oude en bestaande klanten om een feeling te geven bij de werkzaamheden van M.

Marketing Bright

Strategischmarketingplan.com startte hun online avontuur in de zomer van 2012. Ze zijn uitgegroeid tot het grootste platform in hun markt.

Waar begon het online avontuur van strategischmarketingplan.com?

Marketing Bright was al bekend met de wereld van online marketing, maar het bedrijf was op zoek naar een eenvoudigere manier om structuur in hun activiteiten te krijgen. Jerome Knoot, de eigenaar van Marketing Bright, ondervond problemen met het werven van freelance tekstschrijvers en Excel werkte niet gemakkelijk genoeg, dus gaven ze Platform M. een kans.

Online Marketing Platform M.

Marketing Bright gebruikt nog steeds het online marketingplatform voor hun website: ‘strategischmarketingplan.com’. Ze kozen geen externe hulp, omdat ze al een team hadden met online marketeers. Maar zoals alle bedrijven die platform M. gebruiken, ontvingen ze (door A.I. gedreven) verbeterpunten voor hun SEO. Door deze punten met M. te verbeteren stegen ze boven concurrenten en begonnen meer organisch verkeer op hun site te krijgen.

Opzoek naar structuur

De grootste zorg van Marketing Bright was het overzicht van activiteiten. In M. kon Marketing Bright gemakkelijk trefwoorden koppelen aan de overeenkomende pagina van hun website en een goed inzicht krijgen in de gemiddelde positie per zoekwoord. Ze kunnen elke activiteit volgen en hun dagelijkse posities bijhouden. Ze lieten Excel achter en begonnen beter zicht te krijgen op hun dagelijkse activiteiten en de effecten van deze activiteiten.

De belangrijkste zoekwoorden van de website (54 keywords):

Marketing Bright kan hun gemiddelde positie per pagina in de rancktracker volgen, geïntegreerd in M. Marketing Bright steeg in de organische zoekresultaten van Google. En de posities begonnen steeds hoger te worden voor hun pagina’s. Hun gemiddelde positie voor de sleutelwoorden van hun kernproducten steeg van een gemiddelde positie van 12,8 naar een gemiddelde positie van 5,4.

Zoekwoorden Posities Marketing Bright

Kijk hier wat een zoekwoorden onderzoek voor je kan betekenen.

Bekijk je positie per zoekwoord en bekijk het maandelijkse zoekvolume rechts!

volume per keyword

De gemiddelde positie van alle zoekwoorden van Marketing Bright

De gemiddelde positie van alle 207 zoekwoorden ging van een gemiddelde positie van 14,3 naar een gemiddelde positie van 10,7 in drie maanden. Dit is allemaal te zien in onze ranktracking tool.

zoekwoorden analyse

Marketing Bright vergelijken met hun concurrenten

Marketing Bright heeft concurrenten toegevoegd aan online marketingplatform M. en kwam tot de conclusie dat ze enkele belangrijke zoekwoorden misliepen. Ze voegden de trefwoorden toe aan hun sleutelwoorden in platform M. en begonnen te optimaliseren. Een gemakkelijke en over het hoofd gezien manier om nieuw terrein op Google te krijgen. Een online marketing concurrentieanalyse geeft bijzonder veel inzichten!

online marketing concurrentieanalyse

Het SEO traject met M.

  • Bevat alle online marketingaspecten en geeft persoonlijke (door A.I. gestuurde) punten om de website van de klant op SEO gebied te optimaliseren.
  • SEO Content, SEO Techniek en SEO Autoriteit zijn de drie grote aspecten van SEO. Alle drie SEO-aspecten zijn geïntegreerd in de tool en met meer dan 25 online marketingtools gecombineerd in M. kunt u eenvoudig de SEO van uw website optimaliseren. Dé SEO Tool.
  • Online Marketing Platform M. geeft een overzicht van optimalisaties die u zelf kunt doen! Als u niet de tijd of de behoefte hebt om het zelf te doen, kunt u eenvoudig hulp krijgen van een ervaren online marketeer om uw taken uit te voeren.

Julia’s Bali

Wij bij Julia’s zien een vakantie als een verrijking van het leven. Een gedenkwaardige tijd zonder zorgen, doorgebracht met degenen van wie je houdt. Vol met nieuwe ervaringen en inspiratie om mee naar huis te nemen. © Julia’s Bali

Julia’s Bali heeft meer dan 10 jaar ervaring met het verhuren van privévilla’s op Bali. Het team van Julia’s Bali biedt een unieke selectie van villa’s met alle diensten die u nodig heeft, zoals: conciërgeservice en een volledig bemande villa. Ze hebben er alles aan gedaan om uw vakantie tot een ervaring te maken die u nooit zult vergeten.

Met het juiste gebruik van online marketing is het doel van Julia’s Bali om meer verzoeken voor hun villa’s te ontvangen op basis van hun doelgroepen.

Waar begon het voor Julia’s Bali?

Julia’s Bali had een online marketing bureau om hun Google Ads-account in te stellen om hun doelgroep naar hun website te krijgen. Helaas heeft het online marketingbureau geen toegevoegde waarde gebracht op basis van websitebezoeken en conversies. Op basis van de uitvoering van de campagne besloot Lucas hun advertenties in Google uit te schakelen.

Gezien het belang van online marketing en advertising, zocht het team van Julia’s Bali naar een partner die hun zoekmachine optimalisatie (SEO) kon verbeteren en hen kon helpen bij het beheren en opzetten van hun online advertenties. Marketing Madheads en Julia’s Bali besloten samen te werken aan het account en het samen te optimaliseren. Tijdens deze samenwerking leerde Julia’s Bali nieuwe campagnes lanceren en zelf lopende campagnes te optimaliseren.

Naast het begeleiden van Julia’s Bali in hun Google-advertenties, zijn we een SEO training gestart in combinatie met Platform M. Het team van Julia’s Bali heeft veel vooruitgang geboekt met hun SEO en inzicht in het optimaliseren van hun website voor de juiste doelgroepen.

Online Marketing Platform M.

Julia’s Bali gebruikt Platform M. voor hun website juliasbali.com. Hun team werd gecoacht door een van onze senior online marketeers en kreeg meer inzichten en inzicht in hoe ze zelf hun SEO konden doen met Platform M. Op basis van onze samenwerking ondersteunen we het team van Julia’s Bali wanneer ze een back-up of hulp nodig hebben.

Marketing Madheads heeft samen met het team van Julia’s Bali een herziening van het Google Ads-account uitgevoerd. De volgende stap was om de campagnes te optimaliseren om de beste prestaties te krijgen. Na een paar coaching sessies kon het team van Julia’s Bali zelf hun Google advertenties doen.

De gemiddelde positie van 130 zoekwoorden

Julia’s Bali begon te stijgen in de organische zoekresultaten van Google nadat ze hun website voor de zoekmachine hadden geoptimaliseerd. Hun gemiddelde positie van alle focus-zoekwoorden steeg van een gemiddelde positie van 95,4 naar een gemiddelde positie van 33,2 in minder dan drie maanden. Julia’s Bali kan hun dagelijkse gemiddelde positie per pagina bijhouden met de Ranktracker, geïntegreerd in M. In de tussentijd steeg Julia’s Bali hard in de zoekresultaten van Google op longtail keywords na optimalisatie met M.

Hieronder een overzicht van de stijging in de eerste twee maanden dat Julia’s Bali klant was:

posities in Google, Julia's Bali

SEO met Platform M.

M. bevat al uw online marketing behoeften en geeft gepersonaliseerde (door A.I. gestuurde) verbeterpunten voor uw website en vertelt u hoe u uw website kunt optimaliseren voor SEO.

Inhoud, techniek en autoriteit zijn de drie grote domeinen van SEO. Alle drie SEO-domeinen zijn geïntegreerd in Platform M. en met de gegevens van meer dan 25 online marketing tools beschikt u over alle juiste tools om de SEO van uw website te optimaliseren.

Platform M. vat alle verbeterpunten voor uw website samen en begeleidt u door het SEO proces zodat u het allemaal zelf kunt doen! In tijdgebrek of behoefte aan een expert? U kunt eenvoudig hulp krijgen van een ervaren online marketeer om uw taken gedaan te krijgen.

 

 

Marketing Bright

Strategischmarketingplan.com started their online adventure since the summer of 2012. They have grown into the biggest platform in their market.

Where did the journey start for strategischmarketingplan.com?

Marketing Bright was already familiar with the world of online marketing, but the firm was searching for an easier way to get structure into their activities. Jerome Knoot, the owner of Marketing Bright, experienced some difficulties with recruiting freelance text writers and Excel was not working easy enough so they gave Platform M. a try.

Online Marketing Platform M.

Marketing Bright is still using the online marketing platform for their website ‘strategischmarketingplan.com’. They chose no external help, because they already had a team with online marketeers. But like all companies that use platform M. they recieved (A.I. driven) points of improvements for their SEO. By improving these points with M. they rose above competitors and began gaining more organic traffic on their site.

Looking for structure

The biggest concern of Marketing Bright was the overview of activities. In M., Marketing Bright could easily link keywords with the matching page of their website and got a good insight of the average position per keyword. They can monitor every activity and keep track of their daily positions. They left Excel behind, began to get a better view of their daily activities and the effects of these activities.

The core products of the website (54 keywords):

Marketing Bright can follow their average position per page in the rancktracker, integrated in M. Marketing Bright started to rise in the organic search results of Google. And the positions began to get higher and higher for their pages. Their average position for the keywords of their core products rose from an average position of 12.8 to an average position of 5.4.

Zoekwoorden Posities Marketing Bright

 

See the volume per keyword and see the monthly search volume in the right!

volume per keyword

The average positions for all keywords of Marketing Bright

The average position of all 207 keywords went from an average position of 14.3 to an average position of 10.7 in three months.

posities zoekwoorden

Comparing Marketing Bright to their competitors

Marketing Bright added competitors to online marketing platform M. and came to the conclusion that they missed out on some important keywords. They added the keywords to their keywords in platform M. and started to optimise. An easy and overlooked way to get new terrain on Google.

online marketing concurrentieanalyse

The SEO trajectory with M.

  • Contains all online marketing aspects and gives personalised (A.I. driven) points to optimise the clients’ website SEO.
  • Content, Technic and Authority are the three big aspects of SEO. All three SEO aspects are integrated in the tool and with more than 25 online marketing tools combined in M. you can easily optimise the SEO of your website.
  • Platform M. gives an overview of optimisations you can do yourself! If you don’t have the time or the need to do it yourself, you can easily get help from a senior online marketeer to get your tasks done.

Julia’s Bali

We at Julia’s see a holiday as an enrichment to life. A memorable, care-free time, spent with the ones you love. Full of new experiences and inspiration to take back home with you. © Julia’s Bali

Julia’s Bali has more than 10 years of experience in private villa rental in Bali. The team of Julia’s Bali offers a unique selection of villas with all the services you need, like: concierge service and a fully staffed villa. They put all their effort in making your holiday an experience that you will never forget.

With the right use of online marketing Julia’s Bali’s goal is to receive more requests for their villas based on their target audiences.

Where did the journey start for Julia’s Bali?

Julia’s Bali had an online marketing agency to set up their Google Ads account in order to get their target audience to their website. Unfortunately the online marketing agency did not add the right value that was expected. Based on the performance of the campaign Julia’s Bali decided to turn off their advertisements in Google.

Considering the importance of online marketing and advertising, the team of Julia’s Bali was looking for a partner that could improve their search engine optimisation (SEO) and assist them in managing and setting up their online advertising. Marketing Madheads and Julia’s Bali decided to work together on the account and optimise it together. During this collaboration Julia’s Bali learned how to launch new campaigns and optimise running campaigns by themselves.

Next to guiding Julia’s Bali in their Google advertising we started an educational SEO program in combination with Platform M. The team of Julia’s Bali made a lot of progress with their SEO and understanding how to optimise their website for the right target audiences.

Online Marketing Platform M.

Julia’s Bali is using Platform M. for their website juliasbali.com. Their team was coached by one of our senior online marketeers and got more insights & understanding in how to do their own SEO with Platform M. Based on our collaboration we support the team of Julia’s Bali whenever they need back up or help.

Marketing Madheads did a revision of the Google Ads account together with the team of Julia’s Bali. The next step was to optimize the campaigns in order to get the best performance. After a couple of coaching sessions Julia’s Bali’s team could do their Google Ads by himself.

The average position of 130 focus keywords

Julia’s Bali started to rise in the organic search results of Google after they began to optimize their website for the search engine. Their average position of all the focus keywords rose from an average position of 95.4 to an average position of 33.2 in less than three months. Julia’s Bali can track their daily average position per page with the Ranktracker, integrated in M. In the meantime Julia’s Bali got great pageranks on longtail keywords after optimizing with M.

Here are the results of the first two months:

posities in Google, Julia's Bali

SEO with Platform M.

M. contains all your online marketing needs and gives personalised (A.I. driven) points of improvement for your website and tells you how to optimize your website for SEO.

Content, Technique and Authority are the three big domains of SEO. All three SEO domains are integrated in Platform M. and with the data of more than 25 online marketing tools you have all the right tools to optimize the SEO of your website.

Platform M. summarizes all the point of improvement for you website and guides you through the SEO process so you can do it all by yourself! In lack of time or need an expert? You can easily get help from a senior online marketeer to get your tasks done.